Lobelia

produceres i 12 cm. potte


EAN-kode: 5708869xxxxxx

Purple

White

Lavender

Pink

Dark Blue